Polityka prywatności

KIM JESTEŚMY ?

Oferro to serwis, który wspiera Użytkowników w wyborze rzetelnych firm oraz dostarcza niezbędną wiedzę pomagającą w podejmowaniu decyzji zakupowych.

 

SKĄD MAMY DANE?

Przetwarzamy wyłącznie dane osób, które wyraziły na to zgodę w ramach naszego serwisu. Zgoda ta mogła być udzielona na przykład przy okazji wypełniania formularza, zapisie na otrzymywanie newslettera lub rejestracji za pośrednictwem widgetów umieszczonych na stronie np. call back, bot.

 

Część danych zakupiliśmy od innych firm – pod warunkiem, że były one pozyskane zgodnie z prawem. Po nabyciu danych od innych firm, zawsze informowaliśmy wszystkie osoby, których dane otrzymaliśmy o zmianie administratora.

 

Przetwarzamy także dane powierzone nam przez innych administratorów – w związku z realizacją określonych zadań z ich upoważnienia i na ich polecenie – np. nasi partnerzy mogą przekazać nam dane w celu przygotowania i realizacji kampanii marketingowej na ich zlecenie, przy użyciu naszych metod i narzędzi. Niekiedy zakupujemy licencję na czasowe wykorzystanie danych ze zbiorów innych administratorów.

 

Dysponujemy również danymi uzyskanymi na podstawie analizy ruchu w Internecie. Informacje te nie zawsze będą miały charakter danych osobowych, ale w połączeniu z informacjami, które już posiadamy, możliwe jest w niektórych przypadkach powiązanie tych danych z danymi przetwarzanymi w naszych zbiorach. Przykładem takich danych są dane rejestrowane w plikach cookies, dane z Google Analytics, informacje o numerach IP, z których logowały się komputery odwiedzające nasze strony internetowe lub strony internetowe naszych partnerów.

 

JAKIMI DANYMI DYSPONUJEMY ?

Najczęściej są to dane identyfikujące – takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – czyli np. adres e-mail, adres korespondencyjny lub numer telefonu, numer IP komputera, z którego dokonano rejestracji zgody. W stosunku do niektórych osób posiadamy również informacje statystyczne – np. informacje o wieku lub przedziale wiekowym, miejscu zamieszkania, informacje o odwiedzanych stronach internetowych, przedziale dochodu, zainteresowaniach, rodzaju sprzętu, z którego dana osoba korzysta przy przeglądaniu Internetu (np. komputer, tablet, smartfon) lub podobne, które zostały dobrowolnie podane przy okazji rejestracji zgody.

 

Niektóre z danych, które posiadamy zostały nam przekazane bezpośrednio, inne wywnioskowaliśmy poprzez analizę statystyczną innych informacji, które posiadaliśmy.

 

Nie pozyskujemy ani nie przetwarzamy żadnych informacji wrażliwych, czy też, jak to określa RODO – informacji szczególnych kategorii – takich jak np. stan zdrowia, wyznanie religijne, przynależność związkową albo poglądy polityczne. Nie przetwarzamy również informacji o skazaniach i wyrokach sądowych.

 

Staramy się również nie przetwarzać danych osób niepełnoletnich a w szczególności dzieci poniżej 13 roku życia. Realizowane przez nas kampanie kierowane są do osób dorosłych. Nie jesteśmy w stanie zapobiec sytuacji rejestracji danych osobowych przez osobę niepełnoletnią ze względu na fakt, że nie pozyskujemy i nie potrzebujemy danych typu PESEL czy numer dokumentu, które pozwoliłyby nam na weryfikację wieku osoby, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych.

 

Może się zdarzyć, że na potrzeby określonej kampanii lub w związku z realizacją określonego projektu z naszym partnerem będziemy potrzebowali dostępu do informacji szczególnych kategorii (czyli tzw. „informacji wrażliwych”) – zawsze wtedy spytamy o Twoją zgodę i zawsze przetwarzać będziemy te informacje w wyodrębnionych i dodatkowo zabezpieczonych zbiorach. Przykładem takiej kampanii może być np. podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki w określonej placówce leczniczej, co wymagać będzie dostępu do informacji o osobach, które w tej placówce przebywały, po to, żebyśmy mogli uzyskać od tych osób określone informacje dotyczące ich pobytu w placówce i jej oceny.

 

Nie zawsze informacje, które posiadamy są kompletne i prawdziwe – bazujemy na tych danych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób, które wyrażały zgodę. A w większości przypadków dane te nie są przez nikogo weryfikowane.

 

DO CZEGO POTRZEBNE NAM TWOJE DANE ?

Korzystając z Twoich danych, przygotowujemy kampanie marketingowe na zlecenie naszych partnerów – czyli firm, które podpisały z nami odpowiednie umowy o współpracy. Najczęściej kampanie te mają postać działań telemarketingowych lub e-mail marketingowych i wiążą się z przedstawieniem oferty określonej firmy, zaproponowaniem rabatu na dany produkt lub usługę, przesłaniem newslettera czy udzieleniem dostępu do określonej informacji lub zasobów internetowych.

 

W odniesieniu do osób, które wyraziły na to zgodę – możemy również powierzyć posiadane dane naszym partnerom w celu przygotowania i przeprowadzenia kampanii e-mail marketingowej bezpośrednio przez nich.

 

W każdym przypadku realizujemy kampanię na ograniczonej grupie odbiorców, starannie wyselekcjonowanej przez nasze autorskie algorytmy informatyczne pod kątem konkretnej kampanii i konkretnego klienta.

 

Dlatego właśnie potrzebujemy jak najwięcej danych statystycznych – dzięki nim możemy dobrać do danego zlecenia grupę odbiorców, którzy mogą być zainteresowani ofertą lub kampanią. Pozwala nam to unikać wysyłania SPAMu – czyli niezamówionej, niepotrzebnej i zbędnej informacji handlowej.

 

W ramach prowadzonej działalności angażujemy się również w kampanie społeczne i działania pro bono pomagając uczelniom i instytutom naukowym w prowadzonej działalności i dostarczając danych statystycznych oraz informacji, przydatnych przy realizacji określonych projektów badawczych.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE ?

W dużej części przypadków – nikomu. Realizujemy bowiem kampanie bezpośrednio i we własnym imieniu, jedynie w oparciu o wskazówki i wytyczne naszych partnerów i z użyciem ich materiałów marketingowych.

 

W tych przypadkach, w których dochodzi do powierzenia lub przekazania danych osobowych innym podmiotom, dotyczy to grupy partnerów reprezentujących wyłącznie legalnie działające i zarejestrowane podmioty. Zawsze, przed powierzeniem danych dokonujemy weryfikacji naszego partnera pod kątem wiarygodności. Powierzamy także dane w ograniczonym zakresie – przekazywane są wyłącznie informacje niezbędne dla realizacji określonej kampanii oraz ograniczone do grupy odbiorców, wyselekcjonowanej zgodnie z założeniami kampanii, otrzymanymi od naszego partnera. Zawsze również przekazujemy dane na cele kampanii marketingowych. Nasi partnerzy nie są uprawnieni do wykorzystania ich w jakimkolwiek innym celu.

 

CO TO JEST PROFILOWANIE I PO CO TO ROBIMY ?

Według RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 dotyczącego ochrony danych osobowych) “„profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.

 

Jako administrator danych osobowych korzystamy z profilowania w szerokim zakresie. Nasze zautomatyzowane algorytmy komputerowe dokonują wyboru grupy docelowej dla konkretnej kampanii marketingowej. Dzieje się tak w oparciu o szereg posiadanych przez nas informacji – takich jak płeć, adres zamieszkania, informacje o aktywności na poszczególnych stronach internetowych czy wiek (lub przedział wiekowy) albo deklarowany dochód. Dzięki tym mechanizmom możemy w sposób możliwie najbardziej precyzyjny i najmniej uciążliwy dla odbiorców realizować otrzymane zlecenia i wykonywać naszą działalność.

 

Jeżeli elementem danej kampanii jest udzielenie wybranej grupie docelowej rabatu na usługi lub zaproszenie jej do skorzystania z dedykowanej dla tej grupy oferty (np. specjalnego rabatu na meble dla młodych rodziców mieszkających w danej miejscowości)  – wówczas dochodzić będzie do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w oparciu o profilowanie w rozumieniu RODO.

 

CO TO JEST ŁĄCZENIE ZBIORÓW I DO CZEGO SŁUŻY?

Może się zdarzyć, że będziemy w posiadaniu danych tej samej osoby zawartych w różnych zbiorach – np. w naszym zbiorze w oparciu o dane z rejestracji na naszych stronach internetowych, w zbiorze, który przetwarzamy w drodze licencji, w zbiorze danych o aktywności na stronach internetowych z plików cookies oraz w zbiorze, który przetwarzamy z upoważnienia i na polecenie naszego partnera. Łącząc dane z tych różnych zbiorów zwiększamy efektywność i jakość profilowania, co w konsekwencji pozwala nam na lepszy dobór odbiorców danej kampanii, pod kątem ich zainteresowań i potrzeb. Zdarza się również, że dzięki łączeniu baz możemy uzupełnić informacje posiadane już przez naszego partnera o dane, których mu brakuje, a które niezbędne są do realizacji jego celów biznesowych – np. o adres e-mail celem nawiązania kontaktu ze swoim klientem przez naszego partnera.

 

CZY TWOJE DANE SĄ BEZPIECZENE ?

Dane osobowe zawarte w naszych zbiorach są naszym najcenniejszym aktywem. Ochraniamy je możliwie najlepiej, jak jest to możliwe przy obecnym stanie wiedzy technicznej z uwzględnieniem zasad racjonalności. Korzystamy wyłącznie z własnego wewnętrznego serwera. Dostęp do zbioru danych nie jest możliwy z zewnątrz (np. z sieci internet). Pomieszczenie serwerowni jest profesjonalnie zabezpieczone. Korzystamy z oprogramowania antywirusowego zaś osoby, które mają dostęp do danych są odpowiednio przeszkolone i pracują na zbiorach z upoważnienia firmy i wyłącznie na nasze polecenie.

 

Prowadzimy regularne szkolenia oraz testy bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych oraz zatrudniamy profesjonalnie przeszkolonych pracowników, którzy opiekują się oprogramowaniem i sprzętem komputerowym.

 

Dbamy także, aby posiadane dane nie były wykorzystywane w niewłaściwych celach i staramy się na bieżąco reagować na wszelkie incydenty.

 

Nasza spółka korzysta również ze wsparcia Inspektora Danych Osobowych (IOD), który dba o to, aby wszystkie wewnętrzne procedury były należycie przestrzegane a dane – odpowiednio chronione.

 

CZY I JAK USUWAMY TWOJE DANE OSOBOWE Z NASZYCH BAZ?

Dane w naszych zbiorach przetwarzamy tak długo, jak długo nasi odbiorcy chcą brać udział w kampaniach marketingowych, zawierających korzystne dla nich oferty, rabaty czy informacje. W każdym wysyłanym przez nas mailu jest w stopce (czyli na końcu) odnośnik, który „jednym kliknięciem” pozwala w łatwy sposób usunąć wszystkie swoje informacje z przetwarzanych przez nas zbiorów. Z tego powodu nie ustalaliśmy żadnego z góry określonego czasu przetwarzania – jest to zawsze zależne wyłącznie od woli osób, których dane przetwarzamy.

 

JAKIE JESZCZE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ ?

 • Masz prawo do żądania informacji, czy i jakie Twoje dane przetwarzamy oraz do dostępu do tych danych.
 • Masz prawo do żądania sprostowania Twoich danych.
 • Masz prawo do żądania ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych – w tym do żądania zaprzestania ich profilowania lub podejmowania decyzji opartych na profilowaniu.
 • Możesz w każdej chwili zażądać zaprzestania przetwarzania Twoich danych przez nas jak i przez naszych Partnerów (realizacja tzw. „prawa do bycia zapomnianym”)
 • Masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.
 • Masz prawo do żądania przeniesienia Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany do wskazanego przez Ciebie odbiorcy.
 • W przypadku uporczywie powtarzających się próśb o udzielanie informacji przez tą samą osobę możemy uzależnić udzielenie kolejnej informacji od uprzedniego pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem tej informacji.
 • Podobnie w przypadku żądania przeniesienia danych osobowych, jeżeli realizacja tego żądania wiązałaby się po naszej stronie z kosztami finansowymi – możemy uzależnić realizację żądania od uprzedniego pokrycia tych kosztów.
 • Dodatkowo możemy uzależnić realizację niektórych z powyższych żądań od udowodnienia, iż osoba składająca żądanie rzeczywiście jest do tego uprawniona (np. okazanie dowodu, że dana osoba jest dysponentem adresu e-mail, którego żądanie dotyczy – przy czym w tej konkretnej sytuacji za taki dowód będziemy uznawali wysłanie żądanie właśnie z tego adresu).
 • Konsekwencją żądania ograniczenia zakresu przetwarzania (np. wycofania zgody na profilowanie) może być gorsze dopasowywanie prowadzonych kampanii marketingowych do Twoich potrzeb jak również brak możliwości uwzględnienia Twoich danych w niektórych z kampanii – w tym np. udzielenia specjalnych rabatów lub promocyjnych ofert na produkty lub usługi oferowane przez naszych partnerów.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZREALIZOWAĆ SWOJE UPRAWNIENIA ?

Udostępniamy kilka metod realizacji Twoich żądań.

Jeżeli chcesz usunąć swoje dane z naszych baz, możesz to zrobić w następujący sposób:

 1. Poprzez kliknięcie na link, który znajduje się pod wysłanym przez nas komunikatem marketingowym;
 2. Poprzez samodzielne wypełnienie formularza na stronie https://dbms.com.pl/iod
 1. Poprzez wysłanie korespondencji tradycyjnej pod adres: DBMS Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 71/10, 01-651 Warszawa

Jeżeli chcesz zrealizować inne uprawnienia (np. dowiedzieć się, w jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane) możesz to zrobić: Poprzez wypełnienie formularza z żądaniem na stronie https://dbms.com.pl/iod

Jeżeli uznasz, że nie zrealizowaliśmy Twoich uprawnień w sposób prawidłowy, umożliwiamy złożenie reklamacji poprzez wysłanie maila pod adres: [email protected]

 

KTO TO JEST IOD I JAK SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

IOD, czyli Inspektor Ochrony Danych to osoba, której powierzyliśmy zadanie nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych w naszej Spółce. IOD może pomóc wyjaśnić wątpliwości dotyczące legalności przetwarzania. Sprawuje nadzór nad obowiązującymi  procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych, prowadzi weryfikację i testy stosowanych przez nas zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Z pracownikiem Biura Inspektora Ochrony Danych możesz skontaktować się wysyłając e-mail pod adres: [email protected] lub poprzez czat.

 

NASZE DANE:

Właścicielem marki Oferro i administratorem Twoich danych osobowych jest: DBMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Gwiaździsta 71 lok. 10, 01-651 Warszawa,

Strona www: https://dbms.com.pl

Adresy e-mail oraz inne dane adresowe znajdują się na  znajdują się na stronie: https://dbms.com.pl/kontakt/

Niniejsza Polityka Prywatności opublikowana została na stronach: www.datamakesales.pl,  www.instytutdbms.pl, www.ekofaktura.info, www.mojeokazje.com,  www.badaniesluchu.info, www.profilowane-bazy.pl/legalne-bazy-danych, www.sprawdz-baze.pl, www.oferro.com, www.poznaj.greensender.pl