Regulamin

Regulamin platformy internetowej Oferro

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową zakupu u Sprzedawcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://oferro.com/regulamin/

Platforma – usługa polegająca na udostępnieniu zawarcia umowy między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego: oferro.com, Operator: administrator Platformy: DBMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-803), ul. Gwiaździsta 71 lok. 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 373905, posiadającą nr NIP: 527-264-47-02, nr REGON: 142741338.

Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży towarów lub sług z użyciem Platformy. Dokładna tożsamość i dane Sprzedawcy oznaczone są przy ofercie sprzedaży publikowanej na Platformie.

Użytkownik – Sprzedawca lub Kupujący

Rejestracja – podanie danych Klienta lub Sprzedawcy oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu a w przypadku Sprzedawców – także cennika i umowy z Operatorem. Rejestracja odbywa się z użyciem formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie zaś zawarcie umowy następuje w formie elektronicznej.

Oferta – oferta handlowa opublikowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, zawierająca towar lub usługę.

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca prowadzi sprzedaż, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Platformy, Kupujący może dokonać zakupu od Sprzedawcy produktów lub usług uwidocznionych na stronach Platformy.

2. Platforma służy wyłącznie do obrotu między profesjonalnymi podmiotami gospodarczymi, które dokonują za jej pośrednictwem transakcji związanej z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą i zawodową.

3. Operator odpowiada wyłącznie za udostępnienie funkcjonalności Platformy Użytkownikom. Operator nie jest przedstawicielem, reprezentantem ani agentem Sprzedawcy jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Sprzedawcy.

4. Korzystanie z Platformy wymaga akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz podania danych Użytkownika. Platforma rejestruje numery IP z których loguje się Użytkownik.

5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Użytkowników.

6. Do korzystania z Platformy, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:

• dostęp do Internetu,

• standardowy system operacyjny z systemem operacyjnym co najmniej Windows 2000, Android, iOS, MacOS i inne systemy klasy uniks,

• standardowa przeglądarka internetowa Chrome, Edge, Firefox, Opera, Brave w wersjach aktualnych na dzień 29.06.2020,

• posiadanie aktywnego adresu e-mail.

7. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści naruszających prawo, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie.

8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Platformy są cenami netto, chyba, że Sprzedawca wyraźnie oznaczył je jako ceny brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Platformy, Operator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników przez Operatora jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia na towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę przy użyciu Platformy.

3. Operator będzie przechowywał informacje o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem Platformy do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Platformy, a w przypadku udzielenia Operatorowi zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych do czasu odwołania tej zgody.

4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.

6. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: admin@dmsales.com W reklamacji Użytkownik powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Operator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

8. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania Oferty w okolicznościach, kiedy dane w ofercie budzą wątpliwości co do ich zgodności z prawem lub niniejszym Regulaminem. O wstrzymaniu Oferty Operator poinformuje Sprzedawcę niezwłocznie poprzez wysłanie e-mail. Oferta wstrzymana nie jest widoczna dla Kupującego. Po wyjaśnieniu wątpliwości Operator niezwłocznie przywróci lub usunie Ofertę.

§ 4

Zawieranie umów Sprzedaży

1. Poprzez akceptację Oferty, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży.

2. Platforma może zawierać funkcjonalność umożliwiającą przeglądanie niektórych Ofert wyłącznie przez określone, zdefiniowane uprzednio przez Sprzedawcę grupy Kupujących.

3. Platforma może dawać możliwość wystawienia Oferty bez określenia jej ceny. Wówczas Oferta traktowana jest jako zaproszenie do rokowań, zaś jej akceptacja spowoduje wysłanie informacji z danymi kontaktowymi Kupującego do Sprzedawcy, bez skutku w postaci zawarcia umowy sprzedaży.

4. Akceptacja oferty odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie.

5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenia woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą lub Sprzedawcami – jeżeli do koszyka dodano usługi lub produkty wielu Sprzedawców – umowy lub umów sprzedaży.

6. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Platformy z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 5 godzin od zawarcia umowy. Brak zapłaty w w/w terminie powoduje automatyczne anulowanie zakupów.

7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. Weryfikacja dokonywana jest za pośrednictwem Operatora.

8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca ani Operator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 11 powyżej.

9. W razie wątpliwości dotyczących funkcjonowania Platformy, problemów z działaniem Platformy lub zastrzeżeń co do Sprzedawców, Kupujący powinien skontaktować się z Operatorem.

10. Korzystanie z Platformy w ramach konta Kupującego jest nieodpłatne.

§ 5

Wystawianie Ofert

1. Sprzedawca może za pośrednictwem Platformy oferować wyłącznie produkty i usługi, których sprzedaż lub świadczenie dozwolone są przepisami prawa, obrót którymi nie wymaga zezwoleń ani koncesji, posiadających wszelkie certyfikaty i spełniających normy wymagane dla takich produktów lub wynikające z treści Oferty.

2. W przypadku, gdy Sprzedawca wystawia Ofertę na produkty lub usługi, które nie są jego własnością lub których nie świadczy bezpośrednio (pośrednictwo) zobowiązany jest zaznaczyć to w treści Oferty ze wskazaniem właściwego właściciela lub usługodawcy.

3. W Ofercie należy oznaczyć co najmniej:

1) Cenę produktu lub usługi

2) Czas i sposób dostawy

3) Koszt dostawy

4) Minimalny i maksymalny wolumen zamówienia

5) Sposób płatności

6) Warunki gwarancji i reklamacji. lub odesłanie do takich warunków;

7) Opis produktu i usługi;

8) Informacje o właściwościach produktu lub usługi i certyfikatach z nim związanych (o ile takie posiada);

9) Ograniczenia lub inne szczególne warunki realizacji zamówienia.

4. Dopuszcza się wystawienie Oferty bez podania ceny. W takiej sytuacji ma ona charakter ogłoszenia zawierającego zaproszenie do rokowań. W przypadku zaznaczenia takiej oferty przez Kupującego, Platforma w sposób automatyczny wysyła Sprzedawcy dane kontaktowe Kupującego z informacją, iż zaznaczył on taką Ofertę. Sprzedawca zobowiązany się nawiązać kontakt z takim Kupującym najpóźniej drugiego dnia roboczego po otrzymaniu informacji z Platformy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania Ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów lub usług oferowanych na Platformie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

6. Sprzedawca zobowiązany jest bezpośrednio odpowiadać na pytania lub reklamacje Kupujących dotyczące sprzedawanych produktów lub świadczonych usług;

7. Korzystanie z Platformy w ramach konta sprzedawcy jest odpłatne.

8. Jeżeli Platforma pozwala na oznaczanie (tagowanie) Klientów, może ono dotyczyć wyłącznie przesłanek dotyczących rodzajów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej – np. branży lub obszaru działania. Niedopuszczalne jest generowanie oznaczeń o charakterze dyskryminującym,

ograniczającym konkurencję, w celu wyeliminowania określonych przedsiębiorców z rynku lub w odniesieniu do konkretnych, oznaczonych indywidualnie Kupujących.

9. Działanie polegające na wystawianiu Ofert i zawieraniu z Kupującymi transakcji z pominięciem Platformy stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem przez Operatora współpracy ze Sprzedawcą bez prawa do zwrotu poniesionych przez Sprzedawcę opłat.

10. W przypadku anulowania transakcji z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca ma prawo do anulowania prowizji za sprzedaż po zgłoszeniu informacji o anulowaniu transakcji Operatorowi.

§ 6

Dostawa i płatność

1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są w ramach poszczególnych Ofert wystawianych na Platformie. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca w ramach Oferty wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego warunków dostawy i płatności wskazanych w Ofercie.

3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na Platformie oraz mogą być dodatkowo prezentowane w ramach Oferty. W razie rozbieżności jako wiążący traktuje się opis zawarty w treści Oferty.

4. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Stripe.

5. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, chyba że z Oferty wynika odmiennie.

§ 7

Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu przez Sprzedawcę zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia, chyba, że z Oferty wynika inaczej.

2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się transportem oraz przekazania numeru paczki Kupującemu).

3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od niego, Sprzedawca ma prawo do jego anulowania w każdym czasie, o czym informuje Kupującego w terminie 48 godzin od momentu uzyskania informacji o braku możliwości realizacji zamówienia. Nie zwalnia to Sprzedawcy z obowiązku zapłaty prowizji Operatorowi.

4. Jeżeli z jakichkolwiek, w tym niezależnych od Sprzedawca przyczyn, Kupujący nie otrzyma swojej przesyłki, to w takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu środków za niezrealizowane zamówienie.

5. Operator nie odpowiada za zobowiązania Sprzedawcy podjęte wobec Kupujących.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

• żądać wymiany produktu na wolny od wad,

• żądać usunięcia wady,

• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym bezpośrednio Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną a także przy użyciu formularza kontaktowego w ramach Platformy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

8. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Operatora, który w przypadku uznania skargi może:

• wezwać Użytkownika do zaprzestania naruszeń;

• czasowo zawiesić Ofertę;

• wycofać Ofertę;

• Rozwiązać umowę z Użytkownikiem;

§ 9

Dane osobowe i pliki cookie

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Operator.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) zawarcie i wykonanie usługi udostępniania Platformy celem zawierania umów Sprzedaży –art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4) obsługa kont Użytkowników, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są: odpowiednio Sprzedawcy lub Kupujący, będący stronami transakcji w ramach Platformy, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego, podmioty obsługujące płatność.

4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Użytkownik może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Użytkownika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Użytkownika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

5. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Operatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Operatorem i zawrzeć umowę.

7. Platforma wykorzystuje technologię plików cookie.

8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookie opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://oferro.com/polityka-prywatnosci/

§ 10

Prawa własności intelektualnej

1. Operator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Platformy oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Operatorowi.

2. Operator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Operatora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Operatorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Roszczenia ze sprzedaży rozstrzygane są bezpośrednio przez strony umowy (Sprzedawcę i Kupującego) bez udziału Operatora, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa cywilnego.

2. Operator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikających z umowy na udostępnienie Platformy na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 listopada 2020 roku.