Regulamin

Regulamin platformy internetowej Oferro

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Pytający – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Platformy i składająca zapytanie w przedmiocie instalacji fotowoltaicznej dla domu lub firmy, w tym w przedmiocie Dostawcy fotowoltaiki, poprzez formularz dostępny w Kalkulatorze fotowoltaiki, udostępniony przez Operatora na Platformie.
 2. Użytkownik – Pytający korzystający z Platformy Operatora.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://oferro.com/regulamin/.
 4. Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem internetowym: https://oferro.com, za pośrednictwem którego Operator świadczy usługi drogą elektroniczną.
 5. Kalkulator fotowoltaiki – narzędzie służące przygotowaniu przez Operatora bezpłatnej Analizy dla Pytającego tj. oferty i rekomendacji z zakresu instalacji fotowoltaicznej i Dostawców fotowoltaiki na podstawie zapytania Pytającego złożonego za pomocą formularza udostępnionego w Kalkulatorze fotowoltaiki na Platformie Operatora.
 6. Zapytanie – zapytanie złożone przez Pytającego w zakresie sporządzenia wyceny i rekomendacji ofert instalacji fotowoltaicznej przez zewnętrznych Dostawców fotowoltaiki złożone przez Pytającego za pośrednictwem Kalkulatora fotowoltaiki dostępnego na Platformie Operatora.
 7. Analiza – przygotowana przez Operatora na Zapytanie Pytającego bezpłatna informacja obejmująca analizę dachu nieruchomości Pytającego, wycenę instalacji i zawierająca porównanie ofert Dostawców fotowoltaiki, wraz z przygotowaną dla Pytającego rekomendacją trzech (3) zweryfikowanych Dostawców z Platformy Operatora.
 8. Operator – administrator Platformy: DBMS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-651), ul. Gwiaździsta 71 lok. 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373905, NIP: 5272644702, REGON: 142741338.
 9. Dostawca – przedsiębiorca zajmujący się montażem i dostawą instancji fotowoltaicznej, zweryfikowany spośród Dostawców znajdujących się na Platformie Operatora, z którym Pytający może zawrzeć umowę na instalację fotowoltaiczną.
 10. Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą wybrany przez Pytającego w skutek Zapytania Dostawca przesyła Pytającemu.
 11. Umowa – umowa na montaż instalacji fotowoltaicznej, zawarta pomiędzy Pytającym a Dostawcą.
 12. Polityka Prywatności – dokument umieszczany na witrynie internetowej Operatora w celu poinformowania Użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.
 13. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na możliwości wygenerowania przez Operatora bezpłatnej Analizy w odpowiedzi na Zapytanie Pytającego złożone na Platformie.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Użytkowników, w tym niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady realizacji przez Operatora na rzecz Pytającego za pośrednictwem Platformy usługi polegającej na umożliwieniu złożenia przez Pytającego poprzez Kalkulator fotowoltaiki udostępniony na Platformie Operatora Zapytania i przygotowania przez Operatora darmowej Analizy, w której Operator dokona analizy dachu nieruchomości Pytającego, przedstawi wycenę instalacji i zawrze porównanie ofert Dostawców fotowoltaiki, wraz z przygotowaną dla Pytającego rekomendacją trzech (3) zweryfikowanych Dostawców z Platformy Operatora.
 2. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w ramach Platformy jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem w Internecie na stronie https://oferro.com, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik Platformy ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu oraz zasobów Platformy.
 4. Każdy Użytkownik Platformy z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki. Platforma rejestruje numery IP z których loguje się Użytkownik.
 5. Platforma może być wykorzystywany tylko w celu wysłania Zapytania na własne potrzeby lub w celu pozyskania Zapytań na własne potrzeby.

§ 3. Zapytanie

 1. Zapytanie może być złożone wyłącznie przez pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Pytający dla złożenia Zapytania nie musi dokonywać żadnej rejestracji konta na Platformie Użytkownika.
 3. Zapytanie może być złożone poprzez poprawne wypełnienie formularza w Kalkulatorze fotowoltaiki udostępnionego na Platformie Operatora.
 4. W celu prawidłowego wypełnienia formularza należy uzupełnić następujące pola obejmujące dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Z chwilą wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Operatora i firmy z nim współpracujące danych osobowych zawartych na formularzu w celach marketingowych oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Zapytanie zostaje przesłane do Operatora Platformy.
 5. Zapytanie może dotyczyć instalacji fotowoltaicznej dla domu lub firmy.

§ 4. Realizacja usługi

 1. Po przesłaniu Zapytania przez Pytającego, Operator przygotowuje bezpłatną Analizę obejmującą analizę dachu nieruchomości Pytającego, przedstawienie wyceny instalacji fotowoltaicznej i porównanie ofert Dostawców fotowoltaiki, wraz z przygotowaną dla Pytającego rekomendacją trzech (3) zweryfikowanych Dostawców z Platformy Operatora.
 2. Po zapoznaniu się z przygotowaną Analizą, Pytający ma możliwość wyboru Dostawców, których szczegółową Ofertę handlową chciałby otrzymać.
 3. W przypadku wyboru przez Pytającego Dostawcy spośród wskazanego przez Operatora w Analizie, przedstawiciel wybranego Dostawcy powinien skontaktować się z Pytającym w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o chęci zapoznania się z Oferta handlową.
 4. W przypadku wyboru Oferty handlowej wybranego Dostawcy Pytający ma możliwość zawarcia z Dostawcą Umowy na instalację fotowoltaiczną.

§ 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy, Operator świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników przez Operatora jest możliwość złożenia przez Pytającego Zapytania, na podstawie którego Operator generuje bezpłatną Analizę kosztów instalacji fotowoltaicznej dla Pytającego.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.
 4. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] W reklamacji Użytkownik powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Operator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 6. Warunki techniczne korzystania z Platformy

 1. Do korzystania z Platformy, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny z systemem operacyjnym co najmniej Windows 2000, Android, iOS, MacOS i inne systemy klasy uniks,
 • standardowa przeglądarka internetowa Chrome, Edge, Firefox, Opera, Brave w wersjach aktualnych na dzień 29.06.2020,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§ 7. Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator odpowiada wyłącznie za udostępnienie funkcjonalności Platformy Użytkownikom. Operator nie jest przedstawicielem, reprezentantem ani agentem Dostawców instalacji fotowoltaicznych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania tych Dostawców.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. Wszelkie ewentualne roszczenia z tego tytułu winny być rozstrzygane bezpośrednio pomiędzy Pytającym a Dostawcą.
 3. Operator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, który składa Zapytanie, a Dostawcą, wobec czego Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Operator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Dostawcy względem Pytającego.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Dostawcy, za to, że Pytający zrezygnował z zawarcia umowy z wybranym Dostawcą.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik Platformy, a które umożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Platformy i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym a Platformą.
 6. Operator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Platforma jest wolna od wad.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu Platformy z przyczyn od niego niezależnych, w tym z przyczyn technicznych, jak też przerw w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, zmiany oprogramowania lub napraw Platformy.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • utratę przez Użytkownika danych,
 • skutki korzystania z Platformy przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, sposób korzystania z Platformy przez Użytkownika oraz związane z tym ewentualne szkody,
 • treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Platformy informacji i materiałów, w szczególności treści Zapytań,
 • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
 • sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w ramach Platformy,
 • szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji.
 1. Operator oświadcza, że treści na Platformie są stale aktualizowane, a tym samym mogą podlegać zmianie, usunięciu lub zastąpieniu nowymi. Jeżeli Użytkownik zainteresowany jest ich utrwaleniem ich stanu na dany moment może to zrobić we własnym zakresie.

§ 8. Inne zastrzeżenia

 1. Użytkownik korzysta z Platformy na własną odpowiedzialność, w tym ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane na Platformie. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników oraz wobec osób trzecich, za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na Platformie.
 2. Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści naruszających prawo, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie.
 3. Dostawca, który uzyskał dostęp do danych osobowych innych Użytkowników Platformy, w tym Pytającego obowiązany jest zachować je w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione. Ponadto, Dostawca jest obowiązany w takim przypadku przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 9. Dane osobowe i pliki cookie

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest Operator.
 2. Dane osobowe Pytających przetwarzane są w następujących celach:
 • administrowania Platformą, w tym zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych na Platformie Usług,
 • przyjmowania Zapytań na darmową Analizę przygotowywaną przez Operatora w zakresie instalacji fotowoltaicznej,
 • wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowym, w tym newslettera dotyczących usług Operatora i zweryfikowanych na Platformie Dostawców, w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie takich informacji,
 • przygotowania kampanii marketingowych na zlecenie współpracującymi z Operatorami partnerów, co wiąże się z przedstawieniem oferty określonej firmy, zaproponowaniem rabatu na dany produkt lub usługę, przesłaniem newslettera czy udzieleniem dostępu do określonej informacji lub zasobów internetowych, , gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie takich informacji,
 • powierzenia posiadanych danych partnerom Operatora w celu przygotowania
  i przeprowadzenia kampanii e-mail marketingowej bezpośrednio przez nich, w odniesieniu do Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę.
 1. Operator zapewnia należyty i wysoki stopień ochrony danych (w tym danych osobowych) Użytkowników Platformy poprzez zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych adekwatnych do ryzyka i zgodnych ze standardami w zakresie ochrony zbiorów danych w danym momencie.
 2. Operator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Platformy w zakresie i przez okres niezbędny do dochodzenia swoich praw i ochrony przez roszczeniami a także przez okres, wynikający z obowiązków, których podstawą są powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uprawnienia Użytkownika Platformy związane z przetwarzaniem danych osobowych to: prawo do żądania od Operatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Operatorem celem złożenia Zapytania i przygotowania Analizy przez Operatora.
 5. Operator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Użytkownik Platformy może skontaktować z IOD mailowo przy wykorzystaniu adresu e-mail: [email protected]
 6. Platforma wykorzystuje technologię plików cookie.
 7. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookie opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://oferro.com/polityka-prywatności

§ 10. Prawa własności intelektualnej

 1. Operator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Platformy mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Operatorowi.
 2. Operator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Operatora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Operatorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Roszczenia z zawartych pomiędzy Pytającym a Dostawcą Umów rozstrzygane są bezpośrednio przez strony Umowy (Dostawcę i Pytającego) bez udziału Operatora, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa cywilnego.
 2. Operator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikających z korzystania z Platformy na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

§ 12. Postanowienia końcowe. Zmiana Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników na podstawie Usług świadczonych przed zmianą Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie https://oferro.com i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą.
 3. Użytkownik jest powiadamiany każdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem na podany przez niego w formularzu przy składaniu Zapytania adres elektroniczny; informacja taka winna zawierać zmiany Regulaminu oraz jego tekst jednolity.
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne pozostaje bez wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana zostanie reguła najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego Regulaminu.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia do porozumienia przez Operatora i Użytkownika – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora. Powyższy zapis nie dotyczy konsumentów.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2022 roku.